Pieśni Wielkanocne

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego

Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy. Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że to cud prawdziwy. O królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Żale z serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący Weselcie się, radujcie, Bo zmartwychwstał samowładnie, Jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja; Niechaj zabrzmi: Alleluja! Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób wtłoczyli. Darmo dla pewności wszelkiej Zbrojnej straży użyli. Na nic straż, pieczęć i skała Nad grobem Pana się zdała. Bóg wszechmocny Bóg natury, Wyższy nad wszystkie twory Wstaje z grobu, kruszy mury, Nie zna żadnej zapory. Straż, zdjęta trwogą upada, I prawie sobą nie włada. Salome i dwie Maryje W grobie czasu rannego Słyszały głos: "Pan wasz żyje. Tu tylko odzie Jego. Idźcie i to wszystko, coście Widziały, uczniom ogłoście". Niewiasty te się z nadziei Widzenia Pana cieszą I zaraz do Galilei Z nowiną słodką śpieszą; Oznajmują co widziały, Co im mówił Anioł biały. Do Emaus dwaj uczniowie Idący, smutni srodze, Zatopieni z Nim w rozmowie, Nie poznali Go w drodze, Aż gdy chleb im błogosławił I zadumanych zostawił. Do strwożonych Apostołów Przyszedł przez drzwi zamknione. Pokazał, siadłszy do stołu, Bok i ręce zranione. Dał im władzę odpuszczania Grzechów i ich zatrzymania. Radość uczniów z obcowania Z Panem naszym, z Chrystusem Większa jest bez porównania Niż wszelki ziemski smutek. Zdób się pracą i trzeźwością, A Bóg będzie twą radością.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, piekła i szatana Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza Na cud Jonasza. Alleluja! Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza. Anioł zstępuje, niewiasty pociesza; "Patrzcie" mówi im, "grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał". Alleluja! Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; Ojcu swojemu już uczynił zadość, Nam niesie radość. Alleluja! Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli. Utwierdza w wierze, aby nie wątpili; Obcuje z nimi, daje nauk wiele O swym Kościele. Alleluja! Już nie przestaje z narodem niewiernym, Samym się tylko ukazuje wiernym; Nieśmiertelności przedstawia znamiona Wśród uczniów grona. Alleluja! Boleści, rany, wzgardy wyrządzone I śmierć haniebna są już nagrodzone; Za poniżenia został wywyższony Nad wszystkie trony. Alleluja! Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele! Oto zabity Bóg twój żyje w ciele; Śpiewaj z weselem: "Pan króluje z drzewa", Jak Dawid śpiewa, Alleluja! Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, Wina pierwszego rodzica zgładzona; Niebios zamkniętych jest otwarta brama Synom Adama. Alleluja! Więc potargawszy nałogi grzechowe, Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, Z dala mijając nieszczęść naszych groby, Miejsca, osoby. Alleluja! Bądźmy jak Chrystus na Kalwarii szczycie, Który choć cierpiał, nie splamił się piciem. Jeśli jak Chrystus w trzeźwości żyjemy, W Niebo wnijdziemy. Alleluja! Przez twe chwalebne, Chryste, Zmartwychwstanie Daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie I niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my Zmartwychwstaniemy. Alleluja!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, wesel się o Maryjo! Chrystus, któregoś nosiła, Zmartwychwstał! Alleluja! Módl się za nami do Boga Maryjo. Alleluja!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Bo Ten, któregoś zrodziła, Zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, Alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie. Proś Go za nami w potrzebie, Byśmy się też tam dostali I na wiek wieków śpiewali: Alleluja, Alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Nam na przykład dan jest, Iż mamy zmartwychpowstać, Z Panem Bogiem królować, Alleluja! Leżał trzy dni w grobie, Dał bok przebić sobie, Bok, ręce, nogi obie, Na zbawienie tobie. Alleluja! Jako że zmartwychwstał, Chwalmy Pana Chrysta, Bo gdyby nie zmartwychwstał, Światu czart by panował. Alleluja! Trzy Maryje poszły, Drogie maści niosły. Chciały Chrysta pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja! Gdy na drodze były, Tak sobie mówiły: Jest tam kamień niemały, A któż nam go odwali? Alleluja! Gdy nad grobem stały, Rzekł im Anioł biały: Nie bójcie się, Maryje, Zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja! Jezusa szukacie? Tu Go nie znajdziecie; Wstał-ci z martwych, grób pusty. Oto śmiertelne chusty. Alleluja! Maryja z radością Nad cudną nowością Do Apostołów śpieszy, Zasmuconych tak cieszy: Alleluja! Już Mistrza naszego Widziałam żywego. Do Galilei idźcie, Tam-ci Go znajdziecie. Alleluja! Powiedz nam, Maryjo, Gdzieś Pana widziała? Widziałam Go po męce, Trzymał chorągiew w ręce. Alleluja! Łukasz z Kleofasem, Obaj jednym czasem, Szli do miasteczka Emaus. Spotkał-ci ich Pan Jezus. Alleluja! Piotr i Apostoły, Zamknione po społy, Oczom wierzyć nie chcieli, Gdy Jezusa ujrzeli. Alleluja! Lecz On im cierpliwie Okazał, że żywie, I dał im pouczenie, Że przyniósł już zbawienie. Alleluja! Bądźmy więc weseli, Jak w niebie Anieli; Czegośmy pożądali, Tegośmy doczekali. Alleluja! Chrysta zmartwychwstanie Znak, że nauczanie Jego z Boga pochodzi, Więc go słuchać się godzi. Alleluja! Nie chciał pić w udręce, Więc powstał po męce. Nie pijmy lecz pracujmy, Wtedy raj posiądziemy. Alleluja!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Którego z nas każdy żądał; Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja! Piekielne moce zwojował Nieprzyjaciele podeptał, Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja! Ciało swe dał złożyć w grobie, Ze swą duszą zaś do piekieł Zstąpił w swej Boskiej osobie. Alleluja, alleluja! Prawi, co w piekłach mieszkali, Gdy Zbawiciela ujrzeli. Płaczliwie tam zawołali Alleluja, alleluja! "Zawitaj, przybywający, Boże Synu wszechmogący, Wybaw nas z piekielnej mocy!" Alleluja, alleluja! Gdy Zbawiciela ujrzeli, Którego z dawna żądali, Wielkie tam wesele mieli. Alleluja, alleluja! Mieszkał tam do dnia trzeciego, Ojce święte tam pocieszał, Potem prosto wiódł ich w Niebo. Alleluja, alleluja! Gdy swą mocą zmartwychpowstał, Pieczęci z grobu nie ruszał. Na stróże wielki strach powstał. Alleluja, alleluja! Miłośnikom się pokazał Chrystus Pan nasz zmartwychwstały. Wsze narody ochrzcić kazał. Alleluja, alleluja! Uczyć kazał, co sam prawił: Dobrze czynić, strzec Przykazań, Aby każdą duszę zbawił. Alleluja, alleluja! Chrystus polecił Piotrowi Braci swych utwierdzać w wierze, Być pasterzem Kościołowi. Alleluja, alleluja! Dał też władzę Apostołom, Aby grzechy odpuszczali, Wszem głosili wieść wesołą. Alleluja, alleluja! Zmartwychwstaniem Chrystusowym Cieszy się Niebios Królowa, Bo uczynił wszystko nowym. Alleluja, alleluja! Król niebieski k'nam zawitał, Bramy Niebios nam otworzył, Dzień zbawienia dziś zaświtał. Alleluja, alleluja! Niech Twe, Chryste, królowanie, Dusz ludzkich Odkupicielu, Też nad Polską nie ustanie. Alleluja, alleluja! W wszechtrzeźwej Polski koronie, Boże, Chryste, Zbawicielu, Króluj, rządź na wiecznym tronie. Alleluja, alleluja! Daj nam grzechów odpuszczenie Przez Twe święte Zmartwychwstanie, Po śmierci duszy zbawienie. Alleluja, alleluja!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, z martwych ninie, Alleluja, alleluja! Uweselił lud swój mile, Alleluja, alleluja! Nie żałował życia swego, Alleluja, alleluja! Dla człowieka mizernego, Alleluja, alleluja! Niewiasty, gdy do grobu szły, Alleluja, alleluja! Drogie maści z sobą niosły, Alleluja, alleluja! W bieli Anioła ujrzały, Alleluja, alleuja! Trwożyć sobą poczynały, Alleluja, alleluja! Niewiasty co się boicie, Alleluja, alleluja! Do Galilei tam idźcie, Alleluja, alleluja! Powiedzcie to zwolennikom, Alleluja, alleluja! Iż powstał Król na wiek wieków, Alleluja, alleluja! Tego dnia wielkanocnego, Alleluja, alleluja! Chwal każdy Syna Bożego, Alleluja, alleluja! Świętą Trójcę wyznawajmy, Alleluja, alleluja! Bogu cześć i chwałę dajmy, Alleluja, alleluja Chwaląc dziś Syna Bożego, Alleluja, alleluja Wysłuchajmy nauki Jego, Alleluja, alleluja Że z pijakami pijący, Alleluja, alleluja Pójdą w ogień niegasnący, Alleluja, alleluja W piekło pójdą też mordercy, Alleluja, allelujaZłodzieje, zboczeńcy, zdziercy, Alleluja, alleluja Podnieś się więc ze swych grzechów, Alleluja, alleluja Byś do Nieba wszedł, człowieku, Alleluja, alleluja

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Pogardzany stoi w chwale. Uciekają ci, co przedwczoraj Biczowali Go zuchwale. Rozdarł świątyni zasłonę Przed wszystkich żydów oczami, By w Kościele Katolickim Zawsze mieszkać między nami. On, z przebitym włócznią sercem, Rękę każe kłaść do boku. Sędzia złamał straszne brzemię Nieprawego nań wyroku. Cierniem ukoronowany Władzę dzierży nad władcami. W swym Kościele Katolickim Zawsze mieszka między nami. Podnieś rękę, Boże Zbawco, Błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie Wspieraj jej siłę Swą siłą, Dom nasz i rodzinę całą I wszystkie wioski z miastami. W Twym Kościele Katolickim Zawsze mieszkaj między nami.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
w popłochu gdzieś gna. Dla Jerozolimy wieść nową dziś ma. Dziś Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie wstał z grobu, On Bóg jest wszechmocny, Jego władza trwa. Choć wczoraj źli ludzie mniemali być globu ziemskiego panami, dziś jest klęska zła. Kapłani żydowscy sięgają po trzos, By stłumić sumienia żołnierskiego głos. Lecz pieniądz za kłamstwo na próżno był dan. Grób pusty już widział Piotr, Maria i Jan. A Chrystus ukazał się więcej niż stu, Więc rzesze głosiły wciąż wieść tę co tchu. I my się radujmy dziś słysząc tę wieść, A hymny śpiewajmy, by dalej ją nieść.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, łaską przepojona Nocy, gdy Chrystus zmartwychwstał. Rzecz to niepojęta, Zrywa śmierci pęta Ku radości wszystkich chrześcijan. O błogosławiona, łaską przepojona Nocy, gdy Chrystus zmartwychwstał. Władzy sług szatana Klęska dziś zadana Ku radości wszystkich chrześcijan. O błogosławiona, łaską przepojona Nocy, gdy Chrystus zmartwychwstał. Spod niewoli grzechu Wyrwał cię, człowieku, Ku radości wszystkich chrześcijan. O błogosławiona, łaską przepojona Nocy, gdy Chrystus zmartwychwstał. Choć zabit, jest żywy, Bo On Bóg prawdziwy Ku radości wszystkich chrześcijan

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Złamał władzę śmierci, piekła i szatana. On z bokiem włócznią przebitym Żyje, choć ma ciało w ranach. Jan i Piotr biegli do grobu, Gdy wieść tę słyszeli od Marii z Magdali. Natchnieniem było dla obu, Kiedy chusty oglądali. Uczniom do Emaus idącym, W wieczerniku skrytym w strachu przed Żydami Ukazał się Pan żyjący, Ryby jadł z Apostołami. Żydzi chcieli sądzić Boga, Bo przestrzegać każe Boże przykazania, Lecz ich klęska była sroga W dniu Pańskiego Zmartwychwstania. Radujmy się i weselmy! Bóg wskazał, kto będzie zwycięzcą prawdziwym. Nie pijacy, zbóje, szelmy, Ale człowiek sprawiedliwy. Tylko Tyś jest Bogiem Świętym, Tylko Tyś Najwyższy, Tylko Tyś jest Panem, Jezu Chryste z Duchem Świętym W chwale Boga Ojca. Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
o Królu, co zwyciężył śmierć. Panu zmartwychwstałemu cześć. Alleluja, Alleluja Kobiety szły tam skoro brzask, gdzie w piątek złożon Jezus Chryst, pytając, kto odwali głaz ? Trzeciego działo się to dnia, więc Apostołów dręczy myśl, czy rzeczywiście z grobu wstał? Przed Świętym Piotrem biegnie Jan, w otwarty wcześniej zajrzał grób, zrozumiał, że zmartwychwstał Pan. Wnet ujrzą Pana twarzą w twarz. I wyzna wiarę "Tyś Pan, Bóg", gdy bok namaca też Tomasz. Błogosławion, kto w wierze trwa, chociaż Jezusa nie widział, wieczyste życie w Niebie ma. Niech radość tryska z naszych serc, Pieśń chwały płynie z naszych ust dla Boga, który skruszył śmierć.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, bo Chrystus z grobu powstał; miał być pokonan na krzyżu, dziś swych wrogów pokonał. Tego, po kim Tyś płakała, zwycięzcą będziesz witała. Śpiewaj dziś Alleluja! Podnieś oczy zapłakane, patrz, że żywy jest Twój Syn. Na łaskawe spójrz oblicze pełne ran dla naszych win Z męki, co zbawienie dała, płynie tego ranka chwała Śpiewaj dziś Alleluja! Życie Twoim jest na zawsze Chryst zwycięski stoczył bój i moc śmierci jest złamana, tryska dziś radości zdrój. Miłość Boża to sprawiła, że noc smutku się skończyła. Śpiewaj dziś Alleluja!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, chociaż przeszedł przez jej wrota; rozerwała grobu pęta Ręka święta. Alleluja! Twój, Adamie, dług spłacony, Okup ludzki dokończony; Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi Dziećmi twymi. Alleluja! Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie: Wstał, przeniknął skalne mury Bóg natury. Alleluja! Teraz On na ludzkie plemię I na miłą patrzy ziemię, Która drogo dziś przybrana Kosztem Pana. Alleluja! Przez Twe święte Zmartwychwstanie, Z grzechów powstać daj nam Panie, Potem z Tobą królowanie. Alleluja. Alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Już Go dłużej grób nie kryje,W którym trzy dni spoczywał. W którym trzy dni spoczywał. Alleluja! PrzezwyciężyłJezus czarta, co nas więził,W tej haniebnej niewoli.W tej haniebnej niewoli Alleluja! TryumfujePrawda, a fałsz ustępuje,Z ziemi oswobodzonej.Z ziemi oswobodzonej. Alleluja! Złość zgromiona,A niewinność wyniesiona,Odzyskała swe prawa.Odzyskała swe prawa. Alleluja! ZmartwychwstałyJest zastawem wiecznej chwały,Którą krwawo wyjednał.Którą krwawo wyjednał. Alleluja! I my wiemy,Że też z grobów powstaniemy, Jak nasz powstał Zbawiciel. Jak nasz powstał Zbawiciel. Alleluja! Zaśpiewajmy,Wdzięcznym sercem cześć oddajmyZbawcy Zmartwychwstałemu.Zbawcy Zmartwychwstałemu.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
On, co za nas życie dał! Już Go grobu noc nie kryje, Jak powiedział, zmartwychwstał. Nućmyż Jemu pienia chwały Witaj Jezu zmartwychwstały! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Wraca z otchłani z jeńcami, Śmiercią skruszył śmierci grot. Piekło ściele pod stopami, Trzyma klucz do niebios wrót. Wesel się, Królowo nieba, Żyje Syn Twój, żyje Pan, Radość Ci z Nim dzielić trzeba, Słońcem każda z Jego ran. Dla mnieś ożył, Chryste Panie Niechże duch mój z Tobą wraz Z grobu grzechów zmartwychwstanie Złych nałogów zrzuci głaz

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
żałujący Chrystusa umarłego! Otrzyjcie już łzy roniący! Mamy Zmartwychwstałego. Tysięcznych pociech przyczyna, ogłoszona jest nowina, Alleluja, Alleluja, niechaj brzmi Alleluja! Niewiasty, które przy grobie były, to powiedziały, Że Chrystus w chwały ozdobie, żyje już zmartwychwstały. Stąd pociechy, stąd radości, ustąpcie wszelkie żałości. Aniołowie, co świadkami tego triumfu byli, Głosząc go przed niewiastami, "W grób tam wejdźcie!" mówili: "Patrzcie, wszak tu był złożony, tu kamieniem przywalony". W dzień zmartwychwstania te dzieła wiernym są oznajmione. Łaska Chrystusa sprawiła, że serca pocieszone; Które z męki się smuciły, triumf wyśpiewują miły.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Głosząc w świata wszystkie strony, Że zmartwychwstał Pan Alleluja, alleluja, alleluja Biją długo i radośnie, Że aż w piersiach serce rośnie, Tryumf prawdzie dan. W majestacie Boskiej chwały Idzie Chrystus Zmartwychwstały Między uczniów swych. Dzień wesoły nam dziś nastał, Pan po męce zmartwychpowstał, Płynie pieśni ton:

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
. Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał. Nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Cieszmy się, bo tak chce Pan. Za winy nasze okup dan. Skończony już niewoli stan. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. W ten święty łask i chwały dzień Niech płynie zew radosnych pień, Iż serca ujrzą chwały cień. Alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Powstał z grobu z brzaskiem dnia Zaśpiewajmy z głębi serc z całym światem nową pieśń Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja Dla nas hańbę krzyża zniósł, Poniósł mękę, przyjął grób. Dziś na nowo cieszy nas Jasny zmartwychwstania blask. Zwyciężyła Pańska moc, Już skończona grzechu noc. Nadszedł już zwycięstwa dzień, Cieszmy się, śpiewajmy w nim. Niech się cieszy Boży lud, Niech aniołów śpiewa chór. Ciesz się, Matko, bo Syn Twój, Cały w chwale żyje znów.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
wiecznej chwały wiedzie triumf okazały; ozdobny w ślicznej koronie, odbiera cześć na Syjonie. Alleluja, alleluja. Śmierci, gdzież moc teraz twoja? Kędy twa, szatanie zbroja? Nadszedł mocniejszy zbrojnego Mocarza i wziął łup jego. Alleluja, alleluja. Jezu mój, na wieczne lata, Tyś ozdobą tego świata: z łaski przypuść nas do swego zwycięstwa nieśmiertelnego. Alleluja, alleluja. Chwała wiecznemu Królowi, Bogu Ojcu i Synowi; chwała Duchowi Świętemu, Jednemu Bogu naszemu. Alleluja, alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
śmierci Zwyciężyciel Dziś z grobu swego powstajeChrystus, nas grzesznych Wybawiciel, Wieczny nam żywot nastaje.(Niech więc brzmi dziś ziemia cała: Badź Zbawcy wieczna cześć chwała.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja!Alleluja! Na krótko odpocząwszy sobie po ciężkim bolesnym boju,W swym cichym i spokojnym grobie, w niezamąconym spokoju.(Z snu się przebudził ziemskiego,wrócił do Ojca swojego.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja! Alleluja! Powstał w swym przechwalebnym ciele, wszystko wskroś przenikającym;Z nim wstały radość i weselena ziemi przemijające,(Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił i znów do Ojca powrócił.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja! Alleluja! Najgłówniejsze dzieło wykonał: całego świata zbawienie.Niedowiarstwom ich moc odebrał, a błędom dał oświecenie:(Utwierdził Ewangelię, Głosić ją kazał wszem ludom.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja! Alleluja! Na silnej skale już spoczywa Chrystusa wiary ustawa,Gdy chrześcijan dzień się zaćmiewa, nowe im światła nastawa,(Do nieba Jezus wiedzie ich w nagrodę mąk i trudów swych.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja! Alleluja! Już Jezus Chrystus zmartwychpowstał, Chrześcijaninie raduj się,Że ciało twoje znów ożyje, Zwycięzca śmierci wskrzesi je;(Wprowadzi za trudy, znoje do chwały niebios podwoje.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Zwycięstwo otrzymał; Bo zburzył śmierć srogą Swoją śmiercią drogą. Alleluja! Zwalczył czarta złego I starł głowę jego. Człowieka grzesznego wydarł z mocy jego. Alleluja! Grzech srodze poraził, A moc jego skaził; Żywot nasz naprawił. To z łaski Swej sprawił. Alleluja! O Chryste, nasz Panie, Przez Twe zmartwychwstanie, Daj nam z grzechów powstać, Łaski Twojej dostać. Alleluja! A gdy żywot minie, Daj w wiecznej krainie Widzieć Ojca Twego, Boga wszechmocnego. Alleluja!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Który starł śmierć i szatana; Z Nim bolały słońce, miesiąc I stworzenie, z Stwórcą cierpiąc. Alleluja, alleluja! Z męki Pańskiej i Anieli Płaczu z żalem powód mieli; Skały trzasły, ziemia drżała, Zasłona się święta rwała. Alleluja, alleluja! I umarli żałowali, Na żal z grobów powstawali; Łzy Maryje nad Nim lały, A straże na twarz padały. Alleluja, alleluja! Apostoły i uczniowie Rozbiegli się w onej dobie, Wszystek Kościół był w żałobie, Z męki Pańskiej czuł żal w sobie. Alleluja, alleluja! Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje, Wszystkim radość wielką daje. Słońce, miesiąc są jaśniejsze, Uczcić święto chcą dzisiejsze. Alleluja, alleluja! I Anieli dzisiaj w bieli Po żałobie są weseli. Ruszył ten dzień i kamienie, Grobu czyniąc odwalenie. Alleluja, alleluja! Krześćjan, tą radością żyje, Więc z suszkuflami nie pije. Po Chrystusowej pabiedzie Nazarejskie życie wiedzie. Alleluja, alleluja!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas. Alleluja! Radujmy się, Uwielbiajmy Pana, który Królem jest. Na świętej uczcie Baranka, W zbawienia szaty odziani, Przebywszy Morze Czerwone, Ku czci Chrystusa śpiewamy. Bo Jego Ciało nas karmi, Na krzyżu za nas wydane, Żyjemy odtąd dla Boga. Dzięki krwi za nas przelanej. Gdy Noc Paschalna nadeszła, Złamany został miecz złości I wtedy Pan nas wyzwolił Spod władzy księcia ciemności. Już Chrystus Paschą jest naszą I szczerej prawdy probierzem, Niewinnym Bożym Barankiem, Co siebie złożył w ofierze. O jakże cenna ofiara, Przez którą piekło jest starte, A lud wychodzi z niewoli, Ma Niebo przed sobą otwarte. Już Chrystus wraca z otchłani, Zwycięski Pan nasz wieczysty, A gdy uwięził szatana, Otworzył niebo dla wszystkich. O stań się, Jezu, dla duszy Radością na życia szlaku I nas, wskrzeszonych Twą mocą, Do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, Powstały z martwych po męce, I Twego Ojca, i Ducha Wciąż rzesze sławią w podzięce. Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Boś dziś został pocieszony. Zmartwychwstał Zbawca, nasz Pan, Syn Boży z nieba nam dan. Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja! Co tak srodze cierpiał za nas, Co na krzyżu umarł dla nas, Dziś zmartwychwstał uroczyście, Aby nam rządził wieczyście. I Ty Matko coś płakała, Coś pod krzyżem Syna stała, Dziś wesel się razem z nami Śpiewając wraz z Aniołami I wy, trwożliwi Uczniowie Zbliżcie się ku świętej Głowie. Weselcie się razem z nami Śpiewając wraz z Aniołami.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Królestwo objął dziś. Wszechmogący Bóg okazał swoją moc. Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie. Jezus Pan rozdaje życie swe. Milczący Baranek, zabity Baranek Z niewoli nas świata wybawił w ten ranek. On hańbą śmierć okrył. Pomimo zabicia On wywiódł nas dzisiaj ze śmierci do życia. Christ w Ablu zabity, w Izaaku związany, Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany, Zrodzony z Maryi, Herodom wydarty, Złożony w ofierze powstaje dziś z martwych. On z nieba k'naszemu cierpieniu zstępuje, Nam drogę z ciemności do światła toruje, Okrutnie zawieszon na drzewie rozpaczy, Nas swoją krwią własną i Duchem naznaczył.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
i żyje dziś. Blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana. Jeśli chcesz, przez nią wejdź. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska. Z grobu powstał dziś Pan, a noc ta jest pełna blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić. Mą nadzieją jest Bóg. Nie będę ufać książętom. Pan, moc moja i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto. Już się nie będę bał – cóż może zrobić mi śmierć? O nie, nie lękam się i śpiewam chwały, czci pieśń Odrzucony Chryst Pan stał się węgielnym kamieniem. Mój Pan wysłuchał mnie, bo On jest moim zbawieniem. Cudem staje się noc, gdy w dzień jest już przemieniona. Hymnem uwielbmy Go, prawica Pańska wzniesiona.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Przy Wielkanocnéj ofierze; Gdy Baranek owce zbawił, Chrystus grzésznym pokój sprawił: Alleluja. Z Bogiem Ojcem, naszym Panem, Srodze na nas rozgniewanym, Pogodził nas śmiercią srogą, Za nas lejąc krew swą drogą. Alleluja. Śmierć i żywot zbyt przeciwną, Bitwę zwiedli bardzo dziwną; Żywot choć umarł prawdziwie, Zabity wszelako żywie. Alleluja. Maryja racz powiedzieć nam, Coś widziała? czy żyje Pan? Widziałam grób już żywego, Patrzałam i na twarz Jego. Alleluja. Widziałam Pana mojego, W chwale swéj Zmartwychwstałego; Widziałam dziwne widzenie: Aniołów, potnik, odzienie. Alleluja. Powstał Pan kochanie moje, Ujźrzy w Galilei swoje; Wierzmyż świętéj białogłowie; Bardziéj niż złych żydów mowie. Alleluja. Jezu Królu wiecznéj chwały, I Zwyciężco okazały: Wierzym żeś wstał zmartwych żywy, Chryste bądź nam miłościwy. Alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, grób zniszczyłeś swój. Tyś jest Królem chwały. Wieczny triumf Twój. I my żyć będziemy wiecznie z Panem wraz. W niebo się wzniesiemy, gdy On wezwie nas. O, Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój. Tyś jest Królem chwały. Wieczny triumf Twój. Wieczny triumf Twój. Wieczny triumf Twój. Gdy Go błagamy, nie ukarze nas. W Nim swe życie mamy, On miłuje nas. Ciesz się, że lud Pana w Królu - Zbawcę ma. Wierność przezeń dana po wiek wieków trwa. Cóż nas odłączy od miłości tej? Głód, miecz, przeciwności? Chwile śmierci mej? Jam światłości dziecię, cóż przerazi mnie? Jemu ufam przecie, więc nie boję się. Jak Go miłować? Słuchać Jego nauk. Dekalog zachować. Przykład sam nam dał. Ojcu był posłuszny od żłóbka po krzyż. Też tak Bogu służmy, wnijdziem w Niebo wżdyż. Dziś o świtaniu Chryst położył kres Piekła panowaniu, skowycze więc bies. Nie ma już nad nami władzy z piekła wróg. Nieba my poddani, Królem naszym Bóg.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Święcenia w radości godny, Dziś Pan Chrystus tryumfuje I nieprzyjaciel to czuje. Alleluja. Stary wąż, grzech, śmierć i piekło, Przed twarzą jego uciekło; Biedy, trwogi dziś ustały, Pan to sprawił zmartwychwstały. Alleluja Trzy Maryje się wybrały Do grobu, by namazały Chrystusa pogrzebionego, Aż słyszą zmartwychwstałego. Alleluja Czegóż rzekł Anioł szukacie? Nie masz go tu, oto macie Miejsce gdzie Pana złożono, Niech to będzie rozgłoszono. Alleluja Tą nowiną przerażeni, Uczniowie bardzo strwożeni, Z serca się uradowali, Skoro Pana oglądali. Alleluja Z dwiema w drodze Pan rozmawiał, Bardzo im się ludzko stawiał; Z radości w sercu pałali, Łamiąc chleb, że on poznali. Alleluja Nasz Samson Chrystus, srogiego Pokonał Lwa piekielnego; Bramy piekielne połamał, I moc diabelską przełamał. Alleluja Jonasz trzy dni był połkniony, Trzy dni Chrystus pogrzebiony, Dłużej go śmierć nie wstrzymała, Mocy po temu nie miała. Alleluja Dziś żywot śmierci panuje, Żądło zjadłe odejmuje, Chrystus wszystkie mocy skrócił, Żywot stracony przywrócił. Alleluja Dziś z Egipskiego więzienia, Dostępujem uwolnienia; Dziś pożywamy świętego Baranka Wielkanocnego. Alleluja Mija nas Anioł trujący, Pierworodztwo mordujący; Krwią Chrystusa poznaczone Drzwi nasze są ochronione. Alleluja Dziś stary kwas wyrzucamy, Słodkie chleby przybieramy, Chodząc w żywota nowości, W myśli i serca czystości. Alleluja Wszystko co się potrwożyło, Niebo, ziemia, dziś ożyło; Poległ Xiąże świata tego, Wielka radość z zguby jego. Alleluja Wszyscy się wspólnie radujmy, Alleluja wyśpiewujmy: Miej o Jezu zmartwychwstały, Od nas wszystkich wieczne chwały, Alleluja

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Na wszystek świat zawołany; Gdy Pan piekło burząc wstaje, Zwyciężca nieba dostaje. Alleluja, Alleluja. Oto gdy się Pan odradza, Wszystek się z Nim świat odmładza; Wszystko z Panem swym stworzenie, Ma swych darów przywrócenie. Alleluja, Alleluja. Gdy Pan bowiem tryumfuje, Każda się rzecz z Nim raduje; Drzewo liściem, kwieciem trawa, Chwały Pańskiéj moc wyznawa. Alleluja, Alleluja. Gdy piekielne prawo znosi, A w niebo się Pan podnosi; Wszystko Panu chwałę daje, Okrąg nieba, ziemskie kraje. Alleluja, Alleluja. Bóg co był ukrzyżowany, Wszędzie za Króla przyznany, I wszystko Stwórcy stworzenie, Daje pokłon, modły, pienie. Alleluja, Alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link nuty]
[link melodia]

[link melodia]
, tak dopełnił ślubów. Zabrzmiały harfy Serafów, Cherubów. — Śpiewaj pieśń nową Chrystusa Kościele! Pan wiele czynił, a uczynił wiele, dla ludzi cierpiał, w grobie się położył, z martwych znów ożył. Dobrze Pan mówił: Grobem mi Golgata, lecz moje państwo nie jest z tego świata; umrę, a wstanę potęgą wszechwładną, a z mieczem w ręku czaty na twarz padną, a nie uwierzą, aż sam w mej osobie stanę na grobie. Stanął i groby w koło niego pękły, i ziemie drżały i otchłanie jękły, stanął — i z dziwu stanęła natura, On, przez którego Jairowa córa i Łazarz powstał z nieprzebytej nocy, wstał o swej mocy. Jakoś ty powstał, tak w Twe imię, Panie, kto legł w Twej prawdzie, w Twej światłości wstanie. Śmierci zwycięzcy otoczą Cię w bieli, dziedzice życia życie będą mieli; bo sameś, Chryste, że jest życie w grobie, ziścił na sobie. Ciebie więc proszą dzieci Twe z pokorą: Co w pocie sieją, niech u Ciebie zbiorą! Których noc ciśnie, tym niechaj zadnieje! Niech tam wypocznie, kto tu w trudach mdleje. Przez Twoje światło, mękę, zmartwychwstanie, prosim Cię Panie! Racz tych, co błądzą, prawdą Twą kierować, co walczą mężnie do zwycięstwa prowadź, burzą miotanych w port przyjmij bezpieczny, za grobem śmierci daj nam żywot wieczny. Przez Twoją prawdę, śmierć i zmartwychwstanie uczyń to Panie!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Który na krzyżu haniebnie Między łotrami umierał. Alleluja, Alleluja! Weselmyż się i radujmy, Wdzięcznem sercem wyśpiewujmy, Bo Zbawiciel nasz zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja! Za nas był zabit, zelżony, Umarł srodze zamęczony, Ale zmartwychwstał chwalebnie. Alleluja, Alleluja! Jak powiedział, dnia trzeciego Wstał chwalebnie z grobu swego, Śmiercią swoją śmierć zwyciężył. Alleluja, Alleluja! Przez Swoje drogie zasługi Zgładził grzechów naszych długi I żywot wieczny nam zjednał. Alleluja, Alleluja! Już śmierć nad Nim nie panuje, Już z Ojcem Swoim króluje, I miejsce dla nas gotuje. Alleluja, Alleluja! Gdzie On jest i my będziemy, Jeśli wiernie uczynimy Wszystko, czego nas nauczał. Słowy, przykłady. On umarł i my pomrzemy, Ale znowu powstaniemy, Wskrześ nas w dzień ostateczny Boską mocą Swoją. Śmierci się lękać nie trzeba, Bo śmierć jest brama do nieba Dla tych, którzy w Niego wierzą, Czynią, co przykazał. Powstańmyż więc z nieprawości, Chodźmyż w żywota nowości, Stawajmy się Chrystusowi W cnotach podobnymi. Chowajmy nauki Jego, Bo do żywota wiecznego Chrystus jest drogą i drzwiami: On jest zmartwychwstanie. Lecz nie ten, co mówi: Panie! Uwielbiony zmartwychwstanie, Lecz kto wiernie czyni wolę Ojca niebieskiego. Przez chwalebne zmartwychwstanie Prosimy Cię, Chryste Panie, Daj na życie nowe powstać Z grobu nieprawości. Niech Cię kochamy serdecznie, Niech Ci służymy statecznie, Niech Tobie nucimy wiecznie: Alleluja, Alleluja!

Spis pieśni


[link melodia]
wspominamy życia triumf. Kiedy Chrystus Zmartwychwstały przezwyciężył śmierci dół. Chwała Bogu! Hymn śpiewamy! Alleluja! Bije dzwon. W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym Zmartwychwstanie głosi on. W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym Żywy Chrystus kruszy grób. Swoim świętym Zmartwychwstaniem zmywa z nas Adama brud. Alleluja! Brzmij świątynio! Martwy był, lecz żyje Król! W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym idzie precz wszelaki ból. W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym Chwalmy Pana za ten cud! Jak to Chrystus wstając z grobu zbawił cały Boży lud. Alleluja! Śmierć poległa ! Bramy piekła chwieją się! W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym nasz Zbawiciel zmiażdżył je. W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym pragnę śpiewać Jezu Ci. Dzięki Twemu Zmartwychwstaniu wieczna śmierć nie groźna mi. Alleluja! Zmartwychpowstał ! Spójrzcie bracia - pusty grób! W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym Zbawił mnie mój Wielki Bóg.

Spis pieśni


[link melodia]
Zmartwychwstał z swej mocy, Cześć, chwałę Jemu dajmy, A wesoło śpiewajmy: Panie Boże nasz! Trzy dni leżał w grobie, Wprzód dał przebóść sobie Bok, ręce, nogi obie Na zbawienie tobie, Grzeszny człowiecze! Moc djabelską skruszył, Nad piekłem zwyciężył; Z tak wielkiej miłości Przyjm nas do radości, Panie Boże nasz! Tyś Jezu zmartwychwstał Nam przykład zaniechał, Że mamy zmartwychwstawać, Wszyscy z Tobą królować, Panie Boże nasz! Jezu Chryste, Panie! Słuchaj na wołanie Nas grzesznych chrześcijan Dla Twoich świętych ran, Panie Boże nasz! Synu Maryi Panny, Odpuść nasze winy, Panie Jezu Chryste, Któryś wstał zaiste, Panie Boże nasz! Odpuść nasze złości, Wszystkie nieprawości, Zachowaj na tym świecie Kościół święty w jednocie, Panie Boże nasz! O Królu niebieski! Wysłysz Twój lud ziemski, Wyrwij nas z tej biedy, Daj nam dobro wszędy, Panie Boże nasz! Wysłysz nasze głosy, Daj spokojne czasy; Lud Twój nie przestanie, Chwalić Ciebie wiecznie, Panie Boże nasz! O Klucznico nieba, Cię prosić potrzeba! Gdyż będziem umierać, Racz nam nie zawierać Królestwa Twego. Łaska Boża wielka Wybawiła z piekła Potomstwo Adamowe. Dziękują narodowie, Tobie Boże nasz! Królowo niebieska! O Różyczko rajska! Proś za nas kochanego Jezusa Syna Twego, Pana naszego! Wszyscy święci proście, Nam dopomagajcie, Byśmy z wami być mogli, Jezusa uwielbiali Na wieki w niebie. My w tym domie Bożym Radujmy się razem, Że Jezus zmartwychpowstał, A nam swoję łaskę dał, Pan Bóg, Zbawca nasz! Do Ciebie wołamy, O łaskę żebrzemy, Panie Jezu Chryste, Któryś wstał zaiste, Panie Boże nasz!

Spis pieśni


[link melodia]
, Gdy naszego Zbawiciela Po śmierci żywym widzimy, A z Nim wiecznie żyć będziemy. On umarł, abyśmy żyli, On zniósł, cośmy zasłużyli; Lecz gdy życie za nas łożył, Mocą Boską znowu ożył. Dotrzymał więc, co obiecał, Gdy Swym w wierze stać zalecał: Ja wydan grzesznym zostanę, Lecz zaś w trzech dniach zmartwychwstanę. Ja żyję, i wy będziecie, Żyć, na wieki nie umrzecie; Te Jezusa przyrzeczenia Spełnią się też bez wątpienia. Dzięki Bogu! Ja w mym grobie Krótko tylko spocznę sobie; Potem zaś z niego powstanę, Cząstkę z Jezusem dostanę. Ze mną mych przyjaciół grono Weźmie Pan na Swoje łono, Tam się płacz i śmierć zakończy, Bóg nas z sobą wiecznie złączy. Ja się już śmierci nie boję, Jam jest, Panie, dziecię Twoje, Tyś mi ojcem litościwym, Wzbudzisz mnie też z grobu żywym. Niech tylko stały w mej wierze, Niech Ci zawsze służę szczerze; Wtenczas mogę bez lękania Wspomnieć na dzień zmartwychwstania. Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Dwór niebieski śpiewa chwały, Świat wszystek pełen radości, Piekło wyje od żałości. Gdy Chrystus niezwyciężony Śmierć starł i odjął jej plony, Podeptał otchłani one, Wyzwolił więźnie zamknione. On kamieniem przywalony, Zbrojną strażą opatrzony, Powstał z martwych dnia trzeciego W pociech tryumfu sławnego. Gdy tedy więźnie swojego Zbyli płaczu piekielnego, Przyszła nowina wesoła: „Wstał Pan z martwych”, Anioł woła. W te wielkanocne radości, Boże z twej dobrotliwości, Spraw, by nam nie dokuczała Śmierci żadnej sroga strzała. Tobie z umarłych żywemu Chwała bądź Bogu wiecznemu, I z Ojcem i z Duchem świętym W czasie nigdy nierozjętym.

Spis pieśni


[link melodia]
, niech się wierny lud raduje! Na cześć Jego zawołajmy, chwałę Panu zaśpiewajmy: Alleluja, alleluja. Chóry niebian Go witają,cześć i chwałę Mu oddają;wielce cieszą się Anieli,kiedy Chrystusa ujrzeli:Alleluja, alleluja. Chrystus Pan wstąpił dnia tegodo Królestwa niebieskiego,równy w Bós­twie Ojcu swemuusiadł po prawicy Jemu.Alleluja, alleluja. Miejsce nam gotuje w niebie,chcąc nas wszystkich mieć u siebie;nieba­śmy już dziedzicami,porównani z Aniołami.Alleluja, alleluja. Niechaj ustępuje trwoga,mamy Zbawiciela Boga!Szatan, grzech i śmierć zwalczona,przez Chrystusa zwyciężona.Alleluja, alleluja. Obiecał Ducha Świętego,aby strzegł serca naszego,aby cieszył nas i broniłi od czarta nas zasłonił.Alleluja, alleluja. Apostołowie, patrzajcie,za Nim w niebo spoglądajcie;Jezus, ten co od was idzie,by świat sądzić znowu przyjdzie.Alleluja, alleluja. Czemu patrząc tu stoicie?Czy słów Mistrza nie pomnicie?"Idąc w cały świat pogański,głoście Mu testament Pański",Alleluja, alleluja. "Gdy me słowa wykonacie,życie swoje za Mnie dacie,wtedy przyjmę was do siebiei uwieńczę chwałą w niebie."Alleluja, alleluja. Tego czasu wesołegochwalmy z serca Pana swego;chwała bądź Bogu naszemu,w Trójcy Świętej jedynemu.Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu Przedwiecznemu,co dał byt stworzeniu wszemu;bądź Mu sława, dziękczynienie,wieczna cześć i uwielbienie.Alleluja, alleluja. Jezu Chryste, Zbawicielu,wszystkich dusz Odkupicielu,Twe nad światem królowanieniechaj nigdy nie ustanie.Alleluja, alleluja. Duchu Święty, Tobie pienia,coś jest sprawcą uświęcenia;niech za dary z Twojej rękico dzień niesiem Ci podzięki.Alleluja, alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan I najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz Zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedmiokroć, Bo moc z prawicy Ojca masz, Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej, I wątłą słabość naszych ciał, Pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal I twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym, Miniemy zło, co kusi nas Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był, I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, I Temu, co pociesza nas, Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, Przyjdź, światłości sumień! O najmilszy z gości, Słodka serc radości Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza Poddaj swej potędze! Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze! Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde. Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym Siedmiorakie dary! Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, obdarz nas Twymi darami Byśmy dobrymi Bogu byli sługami Daj mądrość z rozumem, bojaźń z pobożnością Męstwo z dobrą radą i umiejętnością Ducha Świętego zbawienne to dary Kto je posiada, nie zaprze się wiary

Spis pieśni


[link melodia]
, Zesłania Ducha Świętego, Dziś z Kościołem obchodzimy, Dawcę darów pieśnią czcimy. Alleluja, alleluja. Co Ezechiel zwiastował, O czym Joel prorokował, To na oczy wszelkie ciało W dzień świąteczny oglądało. Alleluja, alleluja. Gdy Apostołowie mili W tym dniu razem się modlili, Nad nimi się płomieniste Jawią języki ogniste. Alleluja, alleluja. Boskim ogniem zapaleni, Duchem Świętym napełnieni, Śmiało wśród tłumu wielkiego, Głoszą Ukrzyżowanego. Alleluja, alleluja. Święty Piotr jednym kazaniem, Ducha Świętego działaniem, Tak porusza słuchające, Że nawraca trzy tysiące. Alleluja, alleluja. Dziwują się Elamici, Z ziem dalekich prozelici I Partowie, i Medowie, Że ich słyszą w swojej mowie. Alleluja, alleluja. Ci co Pana krzyżowali, Ciężko grzechów żałowali, Apostołów się pytali, Jakby Boga przebłagali. Alleluja, alleluja. Rzekł Piotr do nich: "Pokutujcie, W Pana wierzcie, chrzest przyjmujcie, Gdy się grzechów pozbędziecie, Ducha Świętego weźmiecie". Alleluja, alleluja. Odtąd już wiernych niemało Od dnia do dnia przybywało; Już na okoliczne miasta Kościół Boży się rozrasta. Alleluja, alleluja. Lecz już uczniom rozkaz dany: "Rozejść się między pogany!" Tamci mocą słów i cudów Nawracają wiele ludów. Alelluja, alleluja. Myśmy też wezwani byli, Byśmy w Chrystusa wierzyli; Za dar wiary dziś dziękujmy I wierność Bogu ślubujmy. Alleluja, alleluja. Ducha to Świętego sprawa, Że wytrwanie w wierze dawa; W prawdzie utwierdza każdego Do żywota przejrzanego. Alleluja, alleluja. O Dawco Ducha Świętego, Daj i nam dziś Gościa tego, By litując się nad nami, Ubogacił nas darami. Alleluja, alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, W dobroci niepojęty, Spuść promień Twej jasności. Przybądź Ojcze ubogich; (Przyjdź Dawco darów drogich, Przyjdź serdeczna światłości. 2x) Dzielny Pocieszycielu, Słodki Nawiédzicielu, Tyś ochłodą w pragnieniu. W ciężkich pracach spocznienie, ( W upale zasłonienie, Pociecha w utrapieniu. 2x) O najświętsza światłości, Napełnij serc wnętrzności, Twych wiernych z wysokości. Krom łaski Bóstwa Twego, (w człowieku nic dobrego, Nic bez zwady i złości. 2x) Zmyj co jest plugawego, Pokrop co jest zeschłego, Ulécz co jest rannego. Skłoń co nieużytego, (Zagrzéj co jest oziembłego, Nawróć co jest zdrożnego. 2x) Daj Twym w Ciebie wierzącym, Ufność w Tobie kładącym, Siedmioraki dar Boski. Nagródź sprawy cnotliwe, (Daj skonanie szczęśliwe, Domieść wiecznéj radości, 2x) Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, Nawiedź dusz naszych mieszkanie, Niech łaska Twoja wspomoże, Serca któreś stworzył Boże, Tyś Pocieszyciel nazwany, Za dar od Boga zesłany, Tyś źródło, ogień, kochanie, I duchowe pomazanie. Siedm darów są Twéj skarbnicy, Tyś palec Ojca prawicy, Tyś obietnica Ojcowa, Wiernych języków wymowa, Oświecaj zmysły światłością, Napełniaj serca miłością, A słabość ciała naszego, Utwierdź mocą daru Twego. Znieś nieprzyjaciół i zwady, Daj pokój i zdrowe rady, Niech znamy Twoją obronę, Oddal wszystko złe na stronę, Przez Cię niech Ojca poznamy, Syna Jego wyznawamy, I Ciebie Ducha świętego, Od obu pochodzącego. Chwała Ojcu najwyższemu, Synowi zmartwychwstałemu, Z Duchem świętym niechaj będzie, Teraz i na wieki wszędzie, Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, Prawdy Twojej daj nam brzask, Zasil dusze wiarą w krzyż, Twe królestwo do nas zbliż! Twej nadzei daj nam czar I miłości czystej żar; W sercach umórz grzechu brud, By Cię godnie czcił Twój lud. Choćby przez Gologtę szły Nasze losy strojne w łzy; Choćby pokus nadszedł rój, Zasil nas na święty bój!

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Dusz ludzkich Nauczycielu! Racz łaską Swoją serca obdarzyć, Któreś Panie raczył sprawić. Tyś Pocieszycielem zwany, Darem Bożym mianowany, Żywem źródłem i miłością, Ogniem i duszną światłością. Darów Twych siedm liczymy; Palcem Bożym być Cię wiemy. Obietnicąś jest Ojcowską, Zdobiąc w nas miłość synowską. Racz dać zmysłom dar światłości, Pomnażaj w sercach miłości; A krewkość serca naszego, Utwierdź mocą Bóstwa Swego. Odpędź od nas czarta złego, Użycz pokoju Twojego, Aby za Twoją obroną, Złe odeszło inną stroną. Racz nam Ojca Niebieskiego; Dać poznać i Syna Jego, I Ciebie, Ducha świętego, Od obu pochodzącego. Bogu Ojcu Wszechmocnemu, Synowi zmartwychwstałemu, I z Duchem świętym społecznie, Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]

[link melodia]
, I nam grzesznym opatrzenie Przez łask Twoich udzielenie, a potém wieczne zbawienie. Zapal ogień w nas miłości, Użycz daru roztropności, W przeciwnościach cierpliwości I należytéj czystości. Alelluja 4x Bądź pociechą zasmuconym, Bądź ratunkiem utrapionym, Przewodnikiem bądź błądzącym I przytomnym Ciebie czczącym. Alelluja 4x Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, że nam dziś zesłany Duch Święty, Pocieszyciel, Bóg Siedmiorakie dary dał by dodać wiary Ku radości wszystkich chrześcijan Cieszmy się z niebiany, że nam dziś zesłany Duch Święty, Pocieszyciel, Bóg Od Syna pochodzi prorokom przewodzi Ku radości wszystkich chrześcijan Cieszmy się z niebiany, że nam dziś zesłany Duch Święty, Pocieszyciel, Bóg Apostoły śmiało głoszą prawdę całą Ku radości wszystkich chrześcijan

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, , które były Zmartwychwstanie poprzedziły, Za Modlitwa Elijasza, Młodzian umarły się wznasza: Toć Elijasz cud uczynił, Kiedy śmierć w życie zamienił. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Niech zawsze brzmi Alleluja. Elizeuszowe kości, Tak cudownej mocy były, Dla samej z trupem styczności, Do życia Go przywróciły, Dając dowód zmartwychwstania Wszystkim wiernym do poznania. Alleluja... Sam Pan był ten cud czyniący, Z snu śmiertelności budzący, Córkę księcia Jairego, Łazarza także, którego Wskrzesił Pan był, zmartwychwstanie Ludziom dał w poszanowanie: Alleluja... Wszechmocny to rąk igrzysko, Stawia wysoko i nizko: Śmierci,. żywi, tak jak czyni Kiedy drzew żywioły mieni: Co rok życie i strój daje, Natura zmartwychpowstaje. Alleluja... Wielkanoc przedtem czekana, Dniem odpustu była miana: Gdy tysiące owiec bili, Z których ofiary czynili: My przy Baranka ofierze, Miejmy nadzieję przy wierze. Alleluja... Że przez Chrystusa zasługi Bóg daruje grzechów długi, Które pierwsi zaciągnęli Rodzice, my przyczynili: To wszystko Baranek znosi, W tryumfie gdy się wynosi. Alleluja... Joas gdy Amazyasza Króla Judy wojsko znasza, Rzuca mur Jerozolimy, Tak z ojcami będziem i my: Wnijście w niebo Pan pozwala, Szatańskie mury rozwala. Alleluja... Jak Jozyasz Paschę sprawił, By Izraela Bóg zbawił; Obrzydliwości odrzucił Bałwany z wysoka rzucił Tam my grzechy chrześcijanie, Odrzucajmy w świętym stanie. Alleluja... Przez Twe Chryste Zmartwychwstanie, Zbawicielu świata Panie! Niechaj i my powstaniemy, W letargu grzechu nie spiemy, Tak jak Uczniowie powstali, Kiedy w niedowiarstwa spali. Alleluja...

Spis pieśni


[link melodia]
, Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie; Tyżeś ten dzień sam wsławił, żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił, Pan Bóg swoje moc zjawił. Alleluja Alleluja

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Syn Boży. Wierzyż w to człowiecze zbożny, Iż przez trud Bog swoj lud Odjął diablej strożej. Przydał nam zdrowia wiecznego, Starostę skował pkielnego, Śmierć podjął, wspominął Człowieka pirwego. Jenże trudy cirzpiał zawiernie, Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne, Aliż sam Bog z martwych wstał. Adamie, ty boży kmieciu, Ty siedzisz u Boga [w] wiecu, Domieściż twe dzieci, Gdzie krolują anjeli. Tegoż nas domieściż, Jezu Kryste miły, Bychom z Tobą byli, Gdzież się nam radują szwe niebieskie siły. Była radość, była miłość, było widzienie tworca Anjelskie bez końca, Tuć się nam zwidziało diable potępienie. Ni śrzebrzem, ni złotem nas diabłu odkupił, Swą mocą zastąpił.

Spis pieśni


[link melodia]
, Pan Bóg wszechmogący, Jezus Chrystus Nazareński w Trójcy, wstał z martwych ninie, dał nam zbawienie uweselił ludzkie pokolenie Zstąpił po śmierci w piekło przeklęte i oddalił od swych świętych smetek. Zerwał ich pęta przez swe męczeństwo, gdy cierpiało jego człowieczeństwo. Słuchajcie, wierni, w to wielkie święto Związał Pan Bóg piekielne książęta. Wstałci z martwych, nie ruszył kamienia Ni pieczęci żadnego znamienia

Spis pieśni


[link melodia]
, Byśmy byli prawej wiary, Tej co jest słuszna, Aby nasza dusza była czysta, Kiedy pójdzie przed Jezu Chrysta. Kyrieelejson, Kyrieelejson Łasko Boska nas oświeci, Daj wytrwać we wzrastaniu Na Boże dzieci, Byśmy przy tym trwali Zbawicielu Który nas przywiódł k zbawieniu. Kyrieelejson, Kyrieelejson

Spis pieśni


[link melodia]
, Albowiem chwalebnie Chrystus, który rozpięty Na krzyżu haniebnie Umarł za nasze grzechy Dziś dla naszej pociechy Powstał z grobu swego. Alle-Alleluja. Dzień ten pełen radości Dla nas uczniów Jego, Wiedząc, że On z miłości Dał siebie samego; Za nas był umęczony, A powstał uwielbiony. Żyje w chwale Ojca. Alle-Alleluja. Weselmyż się serdecznie Z zmartwychwstania Jego, Niech nas zbudzi skutecznie Do życia nowego, Byśmy w dzień ostateczny Mogli na żywot wieczny Chwalebnie zmartwychwstać. Alle-Alleluja. Spraw zmartwychwstały Panie, Niech zachwowujemy Wiernie Twe przykazanie, Póki tu żyjemy, Abyśmy na prawicy, Gdy siędziesz na stolicy, Stanęli szczęśliwie. Alle-Alleluja. Niewymowne radości Czekają tych w niebie Jezu, którzy z miłości Naśladują Ciebie; Sprawże to miłościwie, Niechaj też świątobliwie Żyjemy do zgonu. Alle-Alleluja.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Wszystkie stworzenie chwal Syna Bożego, Który w Wielki Piątek za nas cierpiał, Chcąc, by nas przy sobie w Swojem Królestwie miał. Oto już zmartwychwstał, jako nam przed tem powiedział. Ojce święte od dawna jęte Z mocy szatańskiej wybawił. Dobrze o nas radził, Swą śmiercią naszą śmierć zgładził, Aby nas niewinną męką do chwały Swej doprowadził; Oby nas po tym mizernym świecie do chwały Swej przyjąć raczył. * Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
Już djabeł zwyciężony; Dnia trzeciego z grobu swego wstał Chrystus uwielbiony. Już potrzeba, by do nieba szczerze nas każdy dążył, Gdyż Pan miły piekła siły i śmierć śmiercią pogrążył. Wychwalajcie, cześć dawajcie, niech opowie świat cały, Co z litości i z miłości nam uczynił Pan chwały. Dzięki, pienie, wysławienie Bogu miłosiernemu, Barankowi, Chrystusowi chwałą uwielbionemu. Bądź, o Panie, na żądanie kiedyś nam zmartwychwstaniem, Niech z Twej mocy, z śmierci nocy, uwielbieni powstaniem. Teraz Ciebie, Boga w niebie, Ojcem nazwać możemy, I zbawienie, uwolnienie z grzechów odnosimy. Wszystkich ludzi Bóg obudzi, bać się śmierci nie mamy, Jeśli wiernie Przykazanie Boże wżdy przestrzegamy. Wtedy nasze Jezus dusze od piekła wrót ocali I społecznie Boga wiecznie z Jezusem będziem chwalić.

Spis pieśni


[link melodia]
, Od kościoła wychodzącą: Z rogu kościoła prawego, Spływającą dla każdego. A do których przychodziła, Wszystkich zdrowia nabawiła I co się przez nią zbawili, Wraz „Alleluja” mówili. Wychwalajmy Pana swego, Na wieki miłosiernego; Pan to możny, Pan to dobry I dla wszystkich bardzo szczodry. Stwórco światła, Ciebie głoszą Twojego ludu śpiewania, Gdy go łaską i rozkoszą Napełnia noc zmartwychwstania. W blasku tego dnia promieni Wyziera dzień ostateczny; Gdy i my z grobu wskrzeszeni Rozpoczniemy żywot wieczny. Niedziela sobotę zmienia, Bo życie tryumf stanowi; W niej obrzezanie skarzenia, W niej odradzamy się nowi. Wschodzisz, Chryste, nasz poranku, Już ciemność zbita przez Ciebie; Gardzim ziemią, gdy Baranku Przyjmujem Cię w rajskim Chlebie. Oto dzień, co życiem strzela, Uroczystość pełna chwały, Dzień swobody i wesela, Dzień nam z grobu zmartwychwstały. Chwała Ojcu i Synowi, Oraz Świętemu Duchowi. Jako przedtem, tak i ninie, I na wieki niechaj słynie.

Spis pieśni


[link melodia]
, oto ci, co zawołali alleluja! Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili, Alleluja, alleluja! Na Baranka Pańskich godach, W szat świątecznych czystej bieli, Po krwawego morza wodach Nieśmy Panu pieśń weseli. W swej miłości wiekuistej On nas swoją Krwią częstuje, Nam też Ciało swe przeczyste Chrystus kapłan ofiaruje. Na drzwi świętą Krwią skropione Anioł mściciel z lękiem wziera, Pędzi morze rozdzielone, Wrogów w nurtach swych pożera. Już nam Paschą Tyś jest Chryste, Wielkanocną też ofiarą, Tyś Przaśniki nasze czyste Dla dusz prostych z szczerą wiarą. O Ofiaro niebios święta, Ty moc piekła pokonywasz, Zrywasz ciężkie śmierci pęta, Wieniec życia nam zdobywasz. Chrystus piekło pogromiwszy Swój zwycięski znak roztacza, Niebo ludziom otworzywszy Króla mroków w więzy wtłacza. Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością, Strzeż od grzechu, śmierci srogiej Odrodzonych Twą miłością. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje, I Świętemu też Duchowi Niech na wieki nie ustaje.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]