XXVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel"

Radom, 1.8.2020 rP. [Zmiana formy]

Na trudne czasy wirusa rodem z komunistycznych Chin (czyli krótko komunawirusa)


Zobacz Msze Św., Różaniec, Odpusty zupełne , Suplikacje.Modlitwa o dobrą śmierć

Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.

Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu.

Pokuta, pokuta, pokuta, ...

Jak czytamy na kartach Pisma Świętego, Bóg zsyła na ludzi karę za ich grzechy, jak choćby potop czy ogień z nieba na Sodomę i Gomorę. Czasem zsyła Bóg ostrzeżenie, by się ludzie nawracali, jak w Niniwie.

Niejednokrotnie człowiek sam trzyma bicz Boży i wymierza nim sprawiedliwość. Tak było np. z zsyłką Izraelitów do Babilonii.

Współcześnie wiele jest grzechów rozlewających się na Polskę i świat, jak choćby zabijanie nienarodzonych dzieci (tzw. aborcja), zabijanie starych, chorych i niezadowolonych (tzw.eutanazja), grzech sodomski, rozwody, które zasługują na Bożą karę.

W przypadku panującej obecnie epidemii też widać gołym okiem, że człowiek przykłada rękę do wymierzania kary. Jest wiele grzechów, które bezpośrednio powodują rozpowszechnianie komunawirusa. Wymieńmy kilka:

 1. lenistwo (zatrudnianie służących z odległych, tanich krajów, przez co choroby się rozprzestrzeniają poza rejony względnej na nie odporności)
 2. wyzysk (przenoszenie produkcji do krajów o niskich płacach, co stwarza regularne szlaki do przenoszenia zarazków na duże odległości)
 3. złodziejstwo (odpijanie w sklepie "gratisów" itp.)
 4. nieetyczne badania naukowe (komunawirus jest wedle doniesień naukowych skrzyżowaniem HIVa i malarii metodami inżynierii genetycznej, bo HIV za słabo się rozprzestrzeniał i praktycznie ograniczał się do sodomitów),
 5. grzech sodomski (od 14.3.2020 wiadomo, że komunawirus jest wariantem sodomskiego wirusa HIV),
 6. tolerancja wobec sodomii i zachęcanie do sodomii dzieci i młodzieży podczas zajęć szkolnych (patrz wyżej),
 7. cudzołóstwo (wirus ma się roznosić drogą kropelkową, a nikt oficjalnie na to nie zwraca uwagi, tylko mówi się o maseczkach, a gdzie tu porównanie ryzyka),
 8. rozwiązłość (wirus podobno atakuje nie tylko płuca, ale i męskie jądra, więc niezakazywanie rozwiązłości jest okłamywaniem ludzi),
 9. prostytucja (to zauważyli nawet Niemcy i w Stuttgarcie zakazano wszelkiej formy prostytucji),
 10. antykoncepcja (obniża odporność organizmu i generalnie jest niehigieniczna, a do tego zachęca do niemoralnych zachowań, które w swej fizycznej istocie przyczyniają się do epidemii)
 11. rozwody (jako forma i skutek cudzołóstwa)
 12. tolerowanie przez rodziców życia dzieci na kocią łapę
 13. tolerowanie edukacji seksualnej w szkole (potencjał epidemii na skutek tejże jest łatwy do przewidzenia, więc trzeba się było wcześniej nad tym zastanawiać - szkoły zamknięto, gdy epidemia już była, a to trochę późno)
 14. pijaństwo (pijacy zachowują się wyjątkowo niehigienicznie, a sam alkohol osłabia organizm; pokutuje zabobonny przesąd nt. odkażającego działania alkoholu, ale prawda jest taka, że to środek drobnoustrojostatyczny jedynie, czyli blokuje rozwijanie się drobnoustrojów, ale nie zmniejsza ich ilości, nie wspominając o roli alkoholu w krzewieniu cudzołóstwa).
 15. dopuszczalność zabijania nienarodzonych dzieci - zabijanie nienarodzonych dzieci to nie tylko morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, a tzw. "dopuszczalność" tego grzechu to nie tylko naruszanie VIII Przykazania, ale ta dopuszczalność implikuje dozwolenie, a wręcz promowanie grzesznych, szerzących zarazę (epidemię czy pandemię) praktyk cudzołóstwa, rozwiązłości, prostytucji, antykoncepcji, czy jak wskazują naukowe badania też sodomii
 16. "wychowywanie" dzieci w duchu "róbta co chceta", przez co niemożliwe jest skuteczne wprowadzenie społecznej dyscypliny na okres szczególnego zagrożenia,
 17. bezbożnictwo, na skutek czego zanika zdolność do racjonalnego myślenia i działania oraz łączenia skutków z przyczynami (Bóg stworzył świat w sposób przemyślany, w co bezbożnicy nie wierzą)
 18. liberalizm - grzech liberalizmu to promowanie wszystkich powyższych grzechów sprzyjających szerzeniu zarazy, a jednocześnie zakazywanie potępiania grzechów szerzących zarazę a wręcz karanie na różne sposoby wszelkich prób ostrzegania przed konsekwencjami epidemiologicznymi tych grzechów.

A zatem pokuta, pokuta, pokuta, ...

Kto pije, nawołujmy go: niech się nawraca, niech zostanie abstynentem. Kto oddalił żonę, a z inną się związał, nawołujmy go: niech się nawraca, niech czym prędzej porzuci niegodziwy związek i wraca do prawowitej żony. Itd. A wszyscy niech się modlą.

ODPUST ZUPEŁNY DLA MODLĄCYCH SIĘ O USTANIE EPIDEMII

Podano do wiadomości publicznej, że

 1. Udziela się odpustu zupełnego WSZYSTKIM wiernym w stanie łaski uświęcającej, wyrzekających się wszelkiego przywiązania do grzechu, którzy MODLĄ SIĘ pod warunkiem, że: oraz wyrażają wolę spełnienia zwykłych warunków odpustu (spowiedź, Komunia Św. i modlitwa w intencjach Ojca Św.), gdy tylko stanie się to możliwe.
 2. Odpust jest wydany z polecenia Ojca Świętego Franciszka, opublikowany przez kardynała penitencjusza.

Podano też informacje o odpuście zupełnym dla chorych pod nieco innymi warunkami.

Suplikacje

 1. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami --- 3x
 2. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie --- 3x
 3. Od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie --- 3x
 4. My grzeszni Ciebie Boga prosimy: wysłuchaj nas Panie --- 3x

śpiew

Suplikacje, wersja rozbudowana

Patrz Adoracja

 1. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami --- 3x
 2. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie --- 1x, i tak samo dalsze prócz ostatniego wezwania
 3. Od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie --- 1x
 4. Abyś nam grzechy odpuścić raczył, prosimy Cię Panie --- 1x
 5. Abyś karanie od nas oddalić raczył, prosimy Cię Panie --- 1x
 6. Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył, prosimy Cię Panie --- 1x
 7. Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył: prosimy Cię Panie --- 1x
 8. Abyś Namiestnika przedniejszego apostolskiego [Ojca Świętego] i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył, prosimy Cię Panie
 9. Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego poniżyć raczył, prosimy Cię Panie
 10. Abyś wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność w wierze darować raczył, prosimy Cię Panie
 11. Abyś też nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył, prosimy Cię Panie
 12. Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył, prosimy Cię Panie
 13. Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył, prosimy Cię Panie
 14. Abyś dusze nasze, braci, powinnych i dobrodziejów naszych od wiekuistego zatracenia oswobodzić raczył, prosimy Cię Panie
 15. Abyś wszystkich wiernych zmarłych do wiecznego odpocznienia domieścić raczył, prosimy Cię Panie
 16. Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył, prosimy Cię Panie
 17. Abyś ludowi swemu pogody i deszczu udzielić raczył, prosimy Cię, Panie.
 18. Abyś ludowi swemu pracy i chleba, pokoju i zdrowia udzielić raczył, prosimy Cię, Panie.
 19. Abyś lud swój od pijaństwa zachować raczył, prosimy Cię, Panie.
 20. Abyś prośby nasze miłościwie przyjąć raczył, prosimy Cię Panie
 21. My grzeszni Ciebie Boga prosimy: wysłuchaj nas Panie --- 1x
 22. Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj. O, Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami.
 23. Matko, uproś. Matko, ubłagaj. O, Matko Boska, przyczyń się za nami.
 24. Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami
 25. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami --- 3x

Msze Święte w internecie

Śpiewnik

Rekomendacja rekolekcji na czas zarazy

 1. Krótki zbiór zasad życia chrześcijańskiego wg ks. Désiré-Josepha Kardynała Merciera
 2. Czyńcie pokutę!
 3. Jak pokutować, jak pościć
 4. Symbol postu i pokuty
 5. O grzechu języka
 6. O mądrości i prawdzie
 7. O pokusie
 8. O cierpieniu Maryi i Ewy
 9. O ascezie i nieczystości
 10. Demoniczność oddawania się zmysłowości
 11. O wspólpracy z Bożą łaską - dobra wypływające z sakramentów
 12. O boskiej naturze Chrystusa
 13. Grzech a ciepienie Chrystusa
 14. Nauka stanowa dla małżonków i kandydatów do małżeństwa https://www.youtube.com/watch?v=7EMwyuq_06A

Rekomendacja rekolekcji na czas zarazy dla osób znających język angielski

Temat rekolekcji: rzeczy ostateczne człowieka

 1. death czyli śmierć
 2. judgement czyli sąd
 3. hell czyli piekło
 4. heaven czyli niebo

Pokuta, pokuta, pokuta, ...

Z Ewangelii wg Św. Łukasza

13.1 W samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 2 Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? 3 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie [i nie będziecie pokutować], wszyscy podobnie zginiecie. 4 Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam1 i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 5 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie [i nie będziecie pokutować], wszyscy tak samo zginiecie».

W dniach aż kłującej w oczy kary Bożej przypominajmy wszystkim, że Matka Boża w Gietrzwałdzie wezwała Polaków do trzech rzeczy: (1) trzeźwości, (2) małżeńskiej wierności i (3) odmawiania różańca.

Porównaj PIEŚŃ PĄTNIKA GIETRZWAŁDZKIEGO (Autor nieznany, z książki Pamiątka z Gietrzwaldu, M. Noskowicz, 1913)

Pójdźmy więc, zrzućmy serca kajdany, * Pokutą leczyć grzechowe rany. * Kto się swych grzechów szczerze wyrzecze, * Maryja bierze go pod swą pieczę.

Właśnie dlatego się objawiła, * Grzesznym z pomocą swoją przybyła. * Ażeby leczyć dusze i ciała, * Przybywać pod klon zawsze kazała.

* Ale groziła, że niepoprawni, * Krzywoprzysiężce, grzesznicy jawni * I nieczystości grzechom oddani Również pijacy będą karani.

A zatem pokuta, pokuta, pokuta, ...

Kto pije, nawołujmy go: niech się nawraca, niech zostanie abstynentem. Kto oddalił żonę, a z inną się związał, nawołujmy go: niech się nawraca, niech czym prędzej porzuci niegodziwy związek i wraca do prawowitej żony. A wszyscy niech się modlą.

A modląc się pamiętajmy: Aby Pan Bóg nas wysłuchał, logiczne jest, abyśmy my najpierw wysłuchali Pana Boga. A Pan Bóg dał nam do wysłuchania Dziesięć Przykazań Bożych ... .

Różaniec

Patrz >tu.

Rozważania patrz >tu.


Posłuchaj Hymnu Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów.